Dobrovoľný hasičský zbor obce Bátovce

Dobrovoľný hasičský zbor obce Bátovce je zriadený v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 611/2006 o hasičských jednotkách, na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. V súčasnoti má DHZO 17 členov. Od roku 2013 je zaradený v "A" kategórii dobrovoľných hasičských zborov a zásahovú činnosť vykonáva na pokyn KOS HaZZ v Nitre. 

Kategória A:

a)      hasičská jednotka určená pre katastrálne územie obce v stupni nebezpečenstva V. až VII,

b)      hasičská jednotka prvého nasadenia určená na poskytovanie pomoci v oblastiach, kde Hasičský a záchranný zbor nemá dostatočné plošné pokrytie, Hasičský a záchranný zbor nespĺňa požiadavku času dojazdu na miesto udalosti.

      Úlohy:

a)      vykonanie prvotného zásahu „1 C“ vodným prúdom pri záchrane osoby pri požiari v objekte,

b)      vykonanie základného prieskumu a jednoduchej technickej záchrany (vstup do uzatvoreného priestoru),

c)      vykonanie samostatného zásahu pri menších požiaroch v prírodnom prostredí,

d)     vykonanie prvotného zásahu pri vonkajších požiaroch objektov, spoločný zásah s  Hasičským a záchranným zborom pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov a požiari v prírodnom prostredí (striedanie príslušníkov, zásobovanie vodou a podobne),

e)      zásahová činnosť pri živelných pohromách – veterné a snehové kalamity, povodne a podobne,

f)       vykonanie jednoduchých technických zásahov pri dopravných nehodách motorových vozidiel (vyslobodzovanie zranených osôb z havarovaných vozidiel pomocou ručného náradia, záchyt drobného úniku ropných produktov a prevádzkových kvapalín z havarovaných vozidiel a podobne).

       Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky:

a)      absolvovanie základnej prípravy členov všetkými členmi dobrovoľného hasičského zboru obce podľa § 16 ods. 4 a § 24 vyhlášky, absolvovanie špecializovanej prípravy - získanie odbornej spôsobilosti na funkcie veliteľ hasičskej jednotky, veliteľ družstva a technik špecialista odbornej služby alebo ďalšie podľa § 18 a § 24 vyhlášky,

b)      zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická spôsobilosť na vybrané činnosti (napríklad vedenie vozidla pod svetelným a zvukovým výstražným zariadením),

c)      vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácií prác,

d)     dodržiavanie počtov a funkčného zloženia členov hasičskej jednotky,

e)      dodržiavanie vybavenosti hasičskej jednotky hasičskou technikou,

f)       vybavenie hasičskej techniky vozidlovou rádiostanicou a určeným počtom prenosných rádiostaníc,

g)      výjazd hasičskej jednotky od vyžiadania pomoci operačným strediskom Hasičského a záchranného zboru do 10 min. v počte 1+3,

h)      od vyžiadania pomoci operačným strediskom Hasičského a záchranného zboru sa musí do troch hodín dostaviť na hasičskú zbrojnicu 66% členov hasičskej jednotky.