Kto sme a čo robíme

 

Dobrovoľný hasičský zbor v Bátovciach existuje od roku 1906. Našou hlavnou úlohou je zdolávanie požiarov a pomoc pri živelných pohromách v rámci našich technických a odborných možností, výchova detí v oblasti ochrany pred požiarmi, požiarna prevencia na území obce ako aj spoluorganizovanie rôznych kultúrnych akcií v obci. Zásahovým obvodom je hlavne katastrálne územie obce Bátovce, no v prípade potreby aj okolitých blízkych obcí.

Zásahová jednotka obce je v súčasnosti schopná poskytnúť pomoc buď na priamu požiadavku od spoluobčanov, alebo ako posilová jednotka Hasičského a záchranného zboru v rámci vypracovaného Požiarno-poplachového plánu okresu Levice.

V súčasnosti má náš hasičský zbor 70 členov od 15 do 75 rokov. Hlavnou náplňou našej činnosti je ochrana pred požiarmi a boj s nimi. Okrem tohto sa zúčastňujeme aj hasičských súťaží, jednu sami organizujeme, podieľame sa na príprave takmer všetkých akcií v obci, sami organizujeme Štefanskú hasičskú zábavu. 

Požiare

 Sumár významnejších požiarov, pri ktorých zasahovali aj bátovskí hasiči:

- požiar pekárne v Bátovciach

- dom p. Jankoviča  v Jabloňovciach

- pajty p. Kováča v Jaľakšovej a p.Šikeťa v Bátovciach

- viničný dom p.Kováča

- požiar suchého porastu a viničného domu p.Považana (uhorenie p.Baričákovej)

- požiar stohu slamy na ŠM Pukanec (zasahovalo 7 hasičských vozidiel)

- hospodárska budova v Bohuniciach (uhorenie majiteľa)

- senník v Devičanoch

- lesný požiar na Zadných horách (s prestávkami trval tri dni, zasahovala aj armáda)

- požiar suchého porastu za cintorínom v Bohuniciach (zasahovalo 6 hasičských vozidiel)

- požiar senníka na družstve v Bátovciach

- požiare reštauračných zariadení na námestí v Bátovciach a na priehrade Lipovina

- požiar senníka a hospodárskej budovy p. Šarinu

- lesný požiar nad obcou Pečenice (ťažko dostupný terén, požiar v nočných hodinách)

Uvedené požiare boli zaujímavé veľkým počtom nasadených hasičov a techniky, vysokými škodami, ujmou na zdraví osôb, či inými okolnosťami sťažujúcimi prácu hasičov. Okrem toho zasahoval bátovský hasičský zbor pri veľkom počte menej náročných udalostí.

Treba tiež spomenúť aj pomoc pri povodniach, hlavne v období, kým ešte neboli zregulované potoky. V súčasnosti robí problémy hlavne prívalová dažďová voda. V týchto prípadoch tiež pomáhali bátovskí hasiči.

Ďalšou oblasťou, kde môže Obecný hasičský zbor poskytnúť svoju pomoc sú rôzne druhy technický zásahov pri živelných pohromách (poškodenie majetku občanov alebo obce silným vetrom, snehom...atď.)

Hlavne v minulosti pomáhali občanom hasiči so svojou technikou aj pri čistení studní.

Súťaže, výcviky, cvičenia.                                                    

V minulosti sa súťažnej činnosti venovalo podstatne viac dobrovoľných hasičov, ako je to v tomto období. Boli roky, keď Bátovce postavili na jednu súťaž aj 5 hasičských družstiev, v kategóriách muži, ženy a dorast. Aj pravidlá súťaží prešli rôznymi zmenami.

Dnes sa súťažné družstvo mužov pravidelne zúčastňuje na Obvodnej previerke pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov, v prípade postupu aj okresnej súťaže a vybraných pohárových súťaží.

V rámci praktických výcvikov si členovia zásahovej jednotky precvičujú obsluhu hasičskej techniky a prácu s technickými prostriedkami hasičov, aj s takými, s ktorými sa pri bežných zásahoch stretávajú menej, napríklad hasenie penou a pod.

Na overenie akcieschopnosti Obecného hasičského zboru a techniky sa vypracovávajú Taktické cvičenia, s reálnym výjazdom a zásahom. V minulosti to bola diaľková doprava vody z bátovskej priehrady na simulovaný požiar maštalí na poľnohospodárskom družstve Bátovce.

V júni 2011 bolo cvičenie s námetom „Požiar strechy Základnej školy v Bátovciach.“

V septembri 2011 sa OHZ Bátovce zúčastnil na súčinnostnom taktickom cvičení siedmych obcí s Hasičským a záchranným zborom v Drženiciach s námetom „Lesný požiar v ťažko dostupnom teréne, systémom diaľkovej dopravy vody.“

Práca s mládežou:

Na Základnej škole v Bátovciach funguje hasičský krúžok, kde si deti prvého aj druhého stupňa môžu osvojiť prácu hasičov a zúčastniť sa detských hasičských súťaží.

Konajú sa aj besedy žiakov s členmi Obecného hasičského zboru Bátovce, ukážky hasenia a techniky pri príležitosti Dňa detí a exkurzie v hasičskej zbrojnici.

Prevencia:

Pred vykurovacou sezónou a v jarných mesiacoch sa v obecnom rozhlase vysiela relácia na tému prevencie pred požiarmi spôsobených vykurovacími telesami a vypaľovaním.

Vykonávali sa aj preventívne prehliadky rodinných domov.

Protipožiarna hliadka vykonáva svoju činnosť na kultúrnych a spoločenských podujatiach.

Hasiči a kultúra:

Dobrovoľný hasičský zbor Bátovce je spoluorganizátorom prakticky všetkých kultúrnych a spoločenských podujatí v obci. Organizuje tradičnú Štefanskú hasičskú zábavu.