História

Dobrovoľný hasičský spolok Bátovce podľa popisu na rube dobovej fotografie založil vtedy 25 ročný Ján Uhrinčať.  Fotografia podľa popisu mala vzniknúť pri príležitosti „fajerman- ského majálesu“ 1906.

Na fotografii sú hasiči oblečení do uniformy spomínanej v predpise „České ústřední jednoty pro Moravu a Slezsko“ z roku 1892.

Prvý odev a výzbroj si kúpili za vlastné peniaze, neskoršie z peňazí zo zábav „majálesov“ usporadúvaných na „Jarmočnisku“ a divadelných predstavení, ktoré členovia usporadú- vali. Predviedli hry napr. Žltý žrebec, Romarín...

V roku 1927 podľa zápisníc bol predsedom zboru Andrej Martvoň, veliteľom Arnold Kraus a jednateľom Július Keviczký. Veliteľstvo zboru riešilo zakúpenie nových uniforiem. Uniformy podľa uznesenia veliteľstva mohli byť používané pri“ vcičbe, ohni a hasičským zborom usporiadanej zábave. Rovnako v tomto období zbor pravidelne organizoval zábavy.  

16.6.1929 Oznámili funkcionári Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku veliteľstvu DHS Bátovce, že boli udelené vyznamenania za 20 rokov služby Arnoldovi Krausovi, Jánovi Šallayimu, Jánovi Uhrinčaťovi, Samuelovi Fiťkovi st., Pavlovi Krupovi a Samuelovi Bondimu.

Ku dňu 9.10.1931 tvorilo inventár hasičstva v Bátovciach: 2 striekačky, 80 m hadíc, 10 m savíc, 7 rebríkov, 45 sekeriek, ž kopášov, 4 vidly, 6 vedier, 1 lampáš, 1 sud na vodu, 1 voz na náradie,45 čapíc, 10 opaskov

V zbore pôsobili trubači, ktorí vyhlasovali poplach trúbením na poľnicu. Poslednými trubačmi boli Michal Považan a Ján Ďurček st., ktorí vyhlasovali poplach trúbením na poľnicu do roku 1957. Rovnako v zbore pôsobili aj lezci (po bátovsky „ľaziči“), ktorí poskytovali pomoc pri hasení vo výškach. Na fotografii z roku 1906 ich vidno so spletenými lanami cez plece a karabínou na opasku.

Pôvodná zbrojnica bola na námestí, č.1. Výzbroj tvorila ručná striekačka (druhá bola v Jalakšovej), drevený sud na kolesách (lajt), ktorý slúžil do roku 1930, kedy obecná rada rozhodla, že lajt je v zlom stave a navrhla obstarať železný na štyroch kolesách, na ktorý z obecného rozpočtu vyčlenili 6000 korún.

Na fotografii z roku 1942 vidíme členov hasičského zboru nastúpených pred pôvodnou zbrojnicou. Oproti nastúpenej jednotke je predseda Ján Uhrinčať a za ním veliteľ Juraj Michalovič, všetci v uniforme vz. 37, ktorá pozostávala z modrého kabáta s červenými výložkami,  čiernej koženej brigadírky s odznakom a látkového opaska s prackou.

Táto uniforma bola používaná do doby zavedenia novej rovnošaty na základe zákona č. 62/1950 Sb. O ochrane pred požiarmi a inými živelnými pohromami a § 53 nariadenia vlády č. 95/1953  

V povojnovom období do 80. tych rokov sa ako ochranné prostriedky v DHZ Bátovce používali oceľové prilby čiernej farby, pozostatky po nemeckej a ruskej armáde.  

V roku 1944 bola hasičmi zakúpená sanitka slúžiaca aj pre okolité obce, takže okrem hasenia požiarov a pomoci pri povodniach,  zabezpečoval miestny hasičský zbor aj zdravotnícku pomoc. Vodičom sanitky bol Mikuláš Kuzma. V tomto čase zastával úlohu zdravotníka Samuel Krupa, ktorý bol stále pripravený s lekárničkou na pleci.

V roku 1949 mal zbor 61 členov. Veliteľom bol Juraj Michalovič, námestníci veliteľa Samuel Fiťka, Samuel Selieni, Ján Šallay a Daniel Fraňa. Tajomník Július Kevický, pohonič Samuel Brnák, gazda Ján Uhrinčať, strojník Pavel Kruppa a Pavel Sebechchlebský,, veliteľ striekačky Ján Dodok.

V roku 1952 bola postavená nová hasičská zbrojnica, na ktorú prispel Krajský národný výbor sumou 400 000 Kčs. Táto budova slúži Dobrovoľnému hasičskému zboru do súčasnosti. Budova bola do podoby v akej je dnes upravená v roku 1984, keď bolo potrebné jestvujúce garáže upraviť na príchod nových "veľkých" áut Škoda 706 a Avia.

Na dobovej fotografii vidíme budovu zbrojnice bez vonkajších omietok.

Pri rekonštrukcii v roku 2012 okrem rekonštrukcie stropov, inštalácií, omietok a strechy pribudla do zbrojnice veža na sušenie hadíc, vzduchotechnika, odpočinková miestnosť, ústredné kúrenie, sociálne zariadenia 

Slávnostné otvorenie zbrojnice a vysvätenie dňa 5.5.2013.